SAĞLIK Haber Girişi : 07 Aralık 2008 18:39

Türk Diyanet Vakıf-Sen;112. YTL?lerde mutlu sona doğru

16 Ağustos 2008 tarih ve 26969 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 375 sayılı ek ödemelere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname de;  Diyanet İşler Başkanlığı GİH sınıfında çalışan personel kapsam dışı bırakılmıştı. Bunun üzerine Türk Diyanet Vakıf Sen tarafından, öncelikle Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak 10.09.2008 tarih ve 2425 sayılı yazı ile de resmi talepte bulunulmuştur. 
  Çalışmalarına devam eden sendikamız daha sonra sırasıyla Maliye Bakanlığı Müsteşarı,   Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü, Daire Başkanı ve Devlet Bakanı sayın Murat BAŞESKİOĞLU ile de birkaç kez görüşmeler yaparak konunun takipçisi olmuştur. Nihayetinde; 05.12.2008 Cuma günü, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ, Genel Başkanımız Hazım Zeki SERGİ ve bağlı sendikaların Genel Başkanları, Toplu Görüşmelerden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Murat BAŞESKİOĞLU?nu ziyarette, Sayın Bakan; Diyanet Personelinin belirtilen probleminin çözümü noktasında gerekli düzenlemelerin en kısa zamanda yapılacağını ifade etmişlerdir.
      
Sendikamızın bu yoğun temasları ve zorlu mücadelesi semeresine vermiştir.
Mutlu sona bir adım kaldı. Mücadele bizden, destek sizden. 

                                                                          Türk Diyanet Vakıf-Sen
                                                                          Genel Merkezi


MALİYE BAKANLIĞINA YAZILAN YAZI


                                                                     TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
                                       Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
                                                                        GENEL MERKEZİ

Sayı   : TDVSGM.9/2008- 2425                                                                                           10.09.2008
Konu : Ek Ödeme.

                                                                       MALİYE BAKANLIĞINA
                                                             (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)

21.03.2006 tarihinde kabul edilen 5473 sayılı Kanunla "Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunup, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca %25'ine," hükmü ile Özel Hizmet Tazminatı oranlarının 25 puan artırıldığı malumlarıdır. Yine, aynı kanunla ilave ödemesi olmayan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Kamu görevlileri için, Denge tazminatı adı altında ilave bir tazminat ödenmesi kabul edilmiş ve bu ilave ödemeden Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan personel ( kadro karşılığı sözleşmeli olanlar hariç) de yararlanmıştı.
Diğer taraftan; 16 Ağustos 2008 tarih ve 26969 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Bakanlar Kurulu Kararı ile 5473 sayılı Kanunla değişik 375 sayılı KHK üzerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Denge tazminatını kaldıran ve yerine %200' e kadar ek ödeme yapıiabilmesine imkân tanıyan Kararname ile Kamu çalışanlarının beklentileri değişmiş ve yeni bir döneme girilmiştir.
Söz konusu Kararname ile birçok hizmet kolu çalışanlarının ek tazminat oranları 25' er puan daha artırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel İdare Hizmetler Sınıfında çalışan personel ise yararlandırılmamış, 5473 sayılı Kanunla Özel Hizmet Tazminatına yapılan 25 puanlık artışın ek ödeme olarak kabul edilmesi sonucunda 25 puan eksik ödenmesi hükme bağlanmıştır. 2006 yılında yapılan 25 puanlık artışın, 2008 yılı Ağustos ayında eksik ödenmek suretiyle kesilmesi, Diyanet personeli arasında huzursuzluğa sebep olmuştur.
"Eşit işe eşit ücret" prensibinden hareketle olayı değerlendirdiğimizde, ek ödemelerin; 2012 yılı ilk yarısına kadar kademeli bir artışla eşitliği sağlamayı amaçladığı, 2008 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metninde de yer almıştır. Ek ödeme artışlarının kademeli bir geçiş süreci sonunda uygulanması kararlaştırıldığından, eksik ödemenin de kademeli bir süreçle uygulamaya konulması halinde mağduriyetin azalmasına ve hakkaniyete daha uygun düşecektir.
Bu itibarla; Bakanlıklarınca konunun yeniden değerlendirilerek, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan personelin durumlarının düzeltilmesi hususunda gereğini takdirlerinize arz ederiz.
 
 
 
                                                                                                  İbrahim BATUN       Hazım Zeki SERGİ
                                                                                                   Genel Sekreter         Genel Başkan